Verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens

1. Inleiding

 Wellways CVBA hecht bijzondere aandacht aan het respect voor de privacy en de vertrouwelijke aard van de gegevens die wij verwerken, evenals aan de wetgeving betreffende de bescherming van de privacy.

 Ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens is gebaseerd op de wettelijke bepalingen die op dat vlak gelden, onder meer de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "Europese verordening betreffende gegevensbescherming" of de Engelse afkorting "GDPR").

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

 Wellways CVBA, met maatschappelijke zetel te 1082 Brussel, Gentsesteenweg 1434, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0670.462.515, vertegenwoordigd door Dimitri Vermeylen, Directeur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

 3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 Wij verwerken volgende persoonsgegevens en/of categorieën van persoonsgegevens:

-        beschrijvende gegevens (naam, voornaam, adres, telefoon, email, enz.)

-        eventueel, gegevens over de gezinssituatie

-        eventueel, gegevens met betrekking tot de professionele situatie

-        eventueel, gezondheidsgegevens

 4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die op u betrekking hebben om :

-        Wellways (of zijn onderaannemers) toe te staan de overeengekomen diensten aan zijn klanten te verlenen;

-        onze klantenportfolio te beheren;

-        onze diensten te factureren;

-        te antwoorden op informatieverzoeken die aan ons zijn gericht, in het bijzonder in het kader van het gebruik van onze website:

o   om op verzoeken waarvoor het contactformulier is ingevuld te antwoorden;

o   om u op onze website te identificeren en uw toegang tot het systeem te personaliseren;

o   om fouten te analyseren om de werking van het systeem te verbeteren

 Wij verwerken de gegevens volgens deze verklaring en de bepalingen van de GDPR.

 Alleen personeel van Wellways CVBA en zijn verwerkers mogen de gegevens verwerken, en dat uitsluitend voor de hierboven beschreven doeleinden en om de dienstverlening te verbeteren.

 5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 Voor de noden van de verwerking in kwestie bewaren wij uw gegevens maximaal gedurende 10 jaar. Daarna wissen wij ze, tenzij een onderzoek loopt. In dat geval worden de gegevens bewaard zolang dat nodig is om het onderzoek af te sluiten.

 6. Voor wie zijn de verzamelde gegevens bestemd?

 In het kader van de bovengenoemde gegevensverwerking, kunnen wij gehouden zijn uw gegevens door te geven aan de volgende personen of organisaties (niet-limitatieve lijst):

-        de medewerkers van Wellways bvba

-        de erkende psychologen waarmee Wellways een samenwerkingsovereenkomst afgesloten heeft

-        de dienstenverlener waarmee Wellways een overeenkomst heeft afgesloten voor het verlenen van specifieke diensten/advies (voedingsdeskundigen, coaches, ..)

 Wij geven geen enkel persoonsgegeven door aan derden die bij de voornoemde ontvangers horen en niet vallen onder het vermelde juridische kader, onverminderd de eventuele mededeling ervan aan organen belast met een controle- of inspectieopdracht in toepassing van het Belgische recht, zoals een onderzoeksrechter.

 De overeenkomsten met onze partners, onderaannemers voorzien in de verplichting voor laatstgenoemden om de vertrouwelijkheid van de aan hen gecommuniceerde persoonsgegevens te garanderen.

 Wellways CVBA zal geen persoonsgegevens verspreiden aan derden voor direct-marketingdoeleinden.

 7. Welke rechten hebt u?

 ·       Toegangsrecht 

Het recht op toegang is het recht om op verzoek informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

·       Recht op rectificatie 

Dat is uw recht om ons te vragen zo snel mogelijk eventueel onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. Stelt u vast dat de persoonsgegevens onvolledig zijn, dan hebt u ook het recht om te verzoeken dat ze worden aangevuld.

 ·       Recht op wissen

In sommige gevallen hebt u het recht om te vragen uw persoonsgegevens te wissen. Dit is met name het geval als:

-        de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of door de verwerkingsverantwoordelijke werden verwerkt;

-        de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;

-        de gebruiker als betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking, maar dan in bepaalde specifieke gevallen. Het recht op wissing geldt niet in alle situaties.

 ·       Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen hebt u het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 ·       Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

Voor zover nodig hebt u ook het recht uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, onder de voorwaarden die bepaald zijn door de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. In ieder geval blijft het recht om de gegevens te wissen van toepassing.

 ·       Recht van bezwaar

U hebt het recht zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen in verband met uw specifieke situatie. In dat geval moeten we stoppen met het verwerken van de persoonsgegevens tenzij we aantonen dat er legitieme en dwingende redenen voor de verwerking zijn die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 8. Hoe laat u uw rechten gelden?

 U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar privacy@wellways.be of per gewone post naar het volgende adres:

 Wellways CVBA

Tav de directie

Gentsesteenweg 1434

1082 BRUSSEL

 Om het respect voor uw privacy en uw veiligheid te verzekeren, nemen we de nodige maatregelen om uw identiteit te controleren alvorens we u de gegevens laten raadplegen en eventueel rechtzetten.

 9. Gegevens over kinderen

 Als algemene regel verzamelen noch verwerken we opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16. Als we merken dat we per ongeluk gegevens over kinderen jonger dan 16 hebben verzameld, nemen we de nodige maatregelen om die gegevens zo snel mogelijk te wissen, tenzij de geldende wetgeving ons verplicht ze te bewaren.

 Als we weten dat een kind ouder dan 16 is, maar volgens de geldende wetgeving beschouwd wordt als een minderjarige, moeten we de toestemming krijgen van een ouder/voogd alvorens de persoonsgegevens van dat kind te kunnen gebruiken.

  10. Met welke middelen beschermen we uw persoonsgegevens?

 Wellways CVBA heeft technisch en organisatorisch een aantal aangepaste veiligheidsprocedures ingevoerd, die wij regelmatig evalueren en bijwerken, om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, accidentele mededeling aan derden te vermijden, de beveiliging van die gegevens te verzekeren en een correct gebruik van de verzamelde informatie voor de verwerking in kwestie te garanderen .

 11. Aansprakelijkheidsbeperking

 De aansprakelijkheid van Wellways CVBA blijft beperkt tot directe schade, met uitsluiting van alle indirecte schade. Wellways CVBA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirect geachte schade, zoals, maar niet beperkt tot het verlies van persoonsgegevens, financiële of commerciële schade, winstderving, toename van algemene kosten, verstoring van de planning.

Bovendien kan Wellways CVBA nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van een onrechtmatige bewerking op de persoonsgegevens door derden (gegevensdiefstal, virussen, hacking of andere informaticamisdrijven).

 Wellways CVBA wijst erop dat deze website hyperlinks en andere verwijzingen naar andere websites kan bevatten die wij u uitsluitend ter informatie vermelden, maar die wij beheren noch controleren. Wellways CVBA wijst alle aansprakelijkheid af voor elke ongepaste, onrechtmatige of illegale content op die hyperlinks en eveneens voor schade die uit de raadpleging ervan kan voortvloeien. Wij raden u dus aan de privacyregels van elke website die u bezoekt aandachtig te lezen, want ze kunnen verschillen van deze privacyverklaring.

 12. Waar kunt u terecht met vragen/klachten?

Indien wij volgens u een van onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via e-mail aan privacy@wellways.be of per brief aan de maatschappelijke zetel van Wellways CVBA.

 Wellways CVBA

Tav de directie

Gentsesteenweg 1434

1082 BRUSSEL

 Wij doen er alles aan u om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen.

 Elke klacht of elk bezwaar kan ons worden bezorgd per e-mail aan privacy@wellways.be of per brief aan de maatschappelijke zetel van Wellways CVBA.

 Wellways CVBA

Tav de directie

Gentsesteenweg 1434

1082 BRUSSEL

 Indien u ons antwoord niet bevredigend vindt, kunt u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact(at)apd-gba.be

URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 Deze verklaring valt onder de toepassing van het Belgische recht. Elk geschil dat niet minnelijk kon worden geregeld binnen een termijn van maximaal een maand nadat het zich heeft voorgedaan, waarbij die termijn in onderling overleg kan worden verlengd, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). Wellways CVBA behoudt zich het recht voor zich tot een andere bevoegde rechtbank te wenden indien zij dat nodig acht.